TẢI SẢN KHỔNG LỒ CẦN NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN TINH VI.

CHÚNG TÔI BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN CỦA BẠN

Chúng tôi kết hợp các nguyên tắc khác nhau trong hoạch địch tài chính và chiến lược để phân tích các lợi ích và rủi ro, nhằm "đo ni đóng giày" ra một kế hoạch tổng thể phù hợp mà tôi ưu hóa được mong muốn và yêu cầu của bạn. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc khuyến nghị đầu tư, mà còn bao gồm cả các yếu tố cuộc sống để đảm bảo di sản của bạn được bảo tồn và phát huy. 

Không có một công thức thần kỳ nào cho việc phân bổ và quản lý tài sản. Việc tiếp cận với các cá nhân và gia đình sở hữu nhiều tài sản yêu cầu những phương pháp tiếp cận toàn diện và phức tạp mới có thể đem đến giá trị cho họ, trong đó, một cá nhân hoặc đội ngũ chuyên gia sẽ điều phối tất cả các hoạt động tư vấn dựa trên các nguyên tắc khác nhau để quản lý tài sản, từ đó lập nên các kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai của họ và gia đình.

Tư vấn tài chính và chiến lược là chủ đề rất đa dạng thường bao gồm các nghiệp vụ như: thoái vốn, đầu tư, lập kế hoạch hưu trí, lập kế hoạch bất động sản, bảo hiểm, các dịch vụ ngân hàng, hoạt động từ thiện, các dịch vụ kế toán, thuế và pháp lý.

Các cá nhân và gia đình sở hữu tài sản lớn đến với chúng tôi để được tư vấn về cấu trúc và lên kế hoạch cho doanh nghiệp gia đình, thoái vốn, đầu tư, kế hoạch hưu trí và kế thừa, bất động sản, quản lý tài sản và các dịch vụ liên quan khác.

Xem hồ sơ năng lực của chúng tôi tại đây.

Đặt hẹn với chúng tôi