Về chúng tôi

  • Home
  • /
  • Về chúng tôi

ASART được thành lập năm 2017 tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp (bao gồm Mua bán và Sáp nhập), Chiến lược Doanh nghiệp và Quản lý Tài sản, với hai mục tiêu chính:

  • làm được việc có ích cho các doanh nghiệp và các bên liên quan; và
  • xây dựng một thương hiệu đáng tin cậy mà chúng tôi có thể tự hào.

 

Với một mạng lưới hơn 20 chuyên gia và cộng sự trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kế toán, thuế, và luật sư, luôn tận tâm làm việc để mang đến cho các chủ sở hữu và nhân sự điều hành cấp cao một dịch vụ tư vấn toàn diện, mọi thứ chúng tôi thực hiện tại ASART tương tác với nhau nhằm:

  • đặt ra và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất trong công việc;
  • giải quyết trọng tâm của vấn đề và mang lại kết quả cụ thể;
  • nghiên cứu những thách thức dường như không thể hoặc chưa có tiền lệ;
  • bao gồm những chuẩn mực về tạo ra giá trị và phát triển bền vững trong mọi hoạt động.

 

Chúng tôi muốn chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người được tưởng thưởng xứng đáng cả về tài chính lẫn tinh thần từ các tập đoàn bền vững và sự cộng hưởng hiệu quả.