TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tài chính doanh nghiệp là một trong những đề tài quan trọng nhất trong kinh doanh. Làm sao để kêu gọi nhà đầu tư (huy động vốn) và sử dụng vốn (đầu tư vốn) một cách hiệu quả để tối đa hóa giá trị cổ đông thông qua các kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn và chiến lược thực thi chính là giá trị cốt lõi của mọi tổ chức.

Huy động vốn trả lời các câu hỏi về vốn chủ sở hữu, nợ hoặc cả hai. Đầu tư vốn giải quyết những lo lắng về ngân sách, chi phí vốn, dòng tiền tương lai và lợi nhuận đầu tư. Bên cạnh đó, quản trị tài chính ngắn hạn là quản lý tính thanh khoản để các vận hành được liên tục, bao gồm đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại, có thêm các hạn mức tín dụng hoặc thiết lập các kế hoạch thanh khoản dự phòng.

Tại ASART, chúng tôi giúp khách hàng quản trị và giám sát các công ty của họ để đưa ra quyết định về huy động vốn và đầu tư vốn, đồng thời đảm bảo quản trị tài chính trong ngắn hạn. Dịch vụ tư vấn cốt lõi về tài chính doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm sáp nhập và mua lại (xem thêm về dịch vụ tư vấn Mua bán Sáp nhập của chúng tôi tại đây), đánh giá và chẩn đoán tình hình tài chính một cách toàn diện, định giá độc lập, tái cấu trúc tài chính, quản trị doanh nghiệp và cho thuê quản lý.

Xem thêm kinh nghiệm và thông tin của chúng tôi tại đây.

Liên lạc với chúng tôi tại đây.